Politica GDPR Candidati

 
Politica de confidențialitate
 
Care este scopul acestei notificări a candidatului privind confidențialitatea?

Notificarea privind confidențialitatea vă oferă informații despre datele personale pe care le colectăm despre dvs. pe parcursul procesului de recrutare în cadrul Companiei, cu scopul de a vedea dacă sunt îndeplinite condițiile cerute. Totodată, vă informăm despre modalitatea și motivele pentru care folosim aceste date și cum respectăm obligațiile ne revin în legătură cu Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (”GDPR”). 
De asemenea, aceasta conține un rezumat al drepturilor referitoare la datele dvs. personale. Unele terminologii din această Notificare vă pot fi necunoscute. La finalul Notificării veți găsi un glosar de termeni, care vă poate fi util și pe care vă invităm să îl consultați de câte ori aveți nevoie. Dacă aveți nelămuriri, ne puteți scrie oricând la dpo.romania@amrest.eu.
 
Identitatea și datele de contact ale controlorilor
 
AmRest Coffee SRL este Operatorul de date cu caracter personal în relația cu oferta de locuri de muncă pentru țara în care aplicați, în ceea ce privește toate datele personale prezentate mai jos.
Sediul social: strada Grigore Cobălcescu nr. 46, etajul 2, camera nr.11, Sector 1, București, România
Număr înregistrare la Registrul Comerțului J40/21510/2006, cod unic de înregistrare 20119287
Adresa la care ne puteți contacta în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale:
Ofițer responsabil de protecția datelor cu caracter personal: dpo.romania@amrest.eu
În anumite cazuri, AmRest SPZOO, cu sediul în PLAC GRUNWALDZKI 25-27, 50-365, WROCLAW, POLONIA, care face parte din Grupul Amrest, poate acționa în calitate de operator asociat împreună cu societatea afiliată AmRest de la nivel local. În acest scop, pe parcursul procesului de recrutare, pentru ca aceștia să poată verifica îndeplinirea anumitor condiții, este posibil să transmitem o parte din datele personale pe care ni le furnizați către aceștia.
 
DATE PRIVIND RECRUTAREA

1. DATE REFERITOARE LA PROFILUL CANDIDATULUI

Ce date personale prelucrează AmRest Coffee?
 
Numele, datele de contact, istoricul educațional, istoricul angajărilor, calificările, abilitățile, hobby-urile, interesele personale
 
Care este sursa datelor personale?

Direct de la candidat
Furnizor de recrutare (headhunter sau agenție)
Foștii angajatori
Persoanele furnizate drept persoane de referință
Sursele disponibile public (cum ar fi portaluri de recrutare etc.)
Instituții publice
Profilele de pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, LinkedIn etc.)
 
Sunt oricare dintre datele personale definite de GDPR ca date personale din categoria celor speciale?

Nu se aplică.

De ce prelucrează AmRest datele personale?

Datele personale sunt prelucrate pentru a evalua competențele și pentru a verifica, conform criteriilor stabilite intern, măsura în care acei candidați care solicită angajarea la AmRest sunt potriviți postului respectiv; să decidă dacă să ofere un post unui anumit candidat sau nu; să decidă termenii și condițiile unei astfel de oferte; să înregistreze toate luările de decizii în scopul administrării interne și în scopuri de raportare, precum și ca dovezi, în cazul în care oricare dintre candidați inițiază o acțiune în justiție.
 
Care este baza legală invocată de AmRest Coffee pentru a prelucra datele personale?
 
În primul rând, baza este încheierea sau executarea unui contract – scopul nostru prin procesul de recrutare este de a încheia un contract de muncă/colaborare cu persoanele care îndeplinesc condițiile pentru ocuparea poziției respective.

În cazul în care AmRest Coffee se bazează pe un interes legitim drept temei legal pentru prelucrarea datelor personale, care este interesul legitim urmărit de AmRest Coffee sau de un terț?
 
De asemenea, în prelucrarea noastră, ne vom putea baz și pe interesele legitime  ale Companiei- interesul legitim al AmRest Coffee de a identifica candidații și de a se asigura că este angajat cel mai potrivit candidat, respectiv cel care posedă abilitățile, calificările și experiența necesare, precum și care s-ar putea integra cu ușurință în cultura Companiei.
 
Cui sunt transmise datele personale?

Societățile AmRest Coffee afiliate (ie. societățile din Grupul AmRest), furnizori de recrutare, furnizori de software externi, precum și alte persoane care se pot ocupa de profilarea candidatului respectiv în conformitate cu criteriile stabilite în mod intern.
 
Datele personale vor fi transferate într-o țară din afara Spațiului Economic European?

Nu. Toate datele personale deținute de sistemul de e-mail și de alte aplicații și platforme AmRest Coffee sunt accesibile de către AmRest HQ, deoarece aceste sisteme sunt găzduite de AmRest în Polonia.
AmRest Coffee a încheiat cu AmRest HQ un Acord privind Transferul de Date cu Caracter Personal. Pentru o copie a Acordului privind Transferul de Date, vă rugăm să ne contactați.
În măsura în care, pe parcursul procesului de recrutare, intervin situații în care vom fi nevoiți să transferăm datele dvs. personale în afara SEE (precum încheierea de către Companie a unor noi contracte de prestări servicii cu furnizori din afara SEE), vă vom informa în timp util despre aceste schimbări.
 
Cât timp vor fi păstrate datele personale înainte de a fi șterse?
Acestea se păstrează timp de 12 luni de la data la care candidatul aplică pentru poziția deschisă, iar după această perioadă, toate datele cu caracter personal se șterg. 
Candidații neselectați au posibilitatea să aleagă, dacă vor dori, ca datele lor privind profilul de candidat să fie păstrate de către AmRest Coffee pentru încă 12 luni., în cazul în care există un loc vacant care s-ar putea potrivi profilului acestora.Stocăm datele doar pentru această perioadă limitată pentru că dorim să menținem baza de date proaspătă și totodată pentru că efectuăm în mod periodic activități de cross-matching cu persoanele înscrise în baza de date pentru eventualele locuri de muncă vacante.
 

DREPTURILE CE VĂ REVIN CA ȘI PERSOANĂ VIZATĂ

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi legale în legătură cu datele dvs. personale:
 
Dreptul de acces
 
Aveți dreptul să obțineți de la AmRest Coffee informații dacă datele personale referitoare la dvs. sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, accesul la o copie a datelor personale. 
Totodată, strâns legat de dreptul la informare, aveți posibilitatea de a ne cere informații specifice despre modul în care Amrest Coffee prelucrează datele cu caracter personal.
 
Dreptul la rectificare (corecție)

Aveți dreptul să obțineți de la Amrest Coffee corectarea datelor personale inexacte referitoare la dvs., precum și dreptul de a completa datele personale incomplete.
Vă rugăm să rețineți că, pentru exercitarea acestui drept, Compania vă poate solicita, în temeiul principiului actualității datelor, o copie de pe documentele pe care dvs. le considerați importante pentru a verifica dacă solicitarea dvs. este sau nu întemeiată (ie. dacă ne solicitați să schimbăm în baza de date faptul că ați dobândit o nouă calificare, vă vom cere o copie a diplomei emise în acest sens).
 
Dreptul de ștergere (ștergerea)

Aveți dreptul să obțineți de la Amrest Coffee ștergerea datelor dvs. personale, în anumite circumstanțe. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne scrieți la adresa dpo.romania@amrest.eu.
 
Dreptul de restricție

Aveți dreptul să obțineți de la Amrest Coffee restricția de prelucrare, în anumite circumstanțe. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne scrieți la adresa dpo.romania@amrest.eu.

Dreptul la obiecție

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale, în anumite circumstanțe
 
Dreptul la portabilitate

Nu se aplică
 
Dreptul de a vă retrage consimțământul
 
În cazul în care temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământ, aveți dreptul să vă retrageți acordul în orice moment.

Dreptul de a depune plângeri

Dacă sunteți nemulțumit de modul în care prelucrăm datele dvs. personale sau considerați că am încălcat anumite prevederi legale, aveți dreptul să depuneți plângeri la Autoritatea de supraveghere: http://www.dataprotection.ro/?page-contact&lang=ro.
Cu toate acestea, vă rugăm ca, într-un asemenea caz, să ne scrieți mai întâi pe adresa dpo.romania@amrest.eu pentru a putea identifica problema și a încerca o soluționare amiabilă.
 
Glosar de termeni

Operatorul de Date

Operatorul de Date este o organizație care (singură sau împreună cu alții, caz în care are calitatea de operator) stabilește elementele de date ce urmează a fi prelucrate, precumscopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 
Acord de transfer de date

Un acord (contract) care conține clauze standard de protecție a datelor, adoptate de către Comisia Uniunii Europene, astfel cum se menționează la articolul 46 alineatul (2) litera (c) din GDPR.
 
Persoană vizată

Persoana fizică identificată sau identificabilă la care se referă datele cu caracter personal.
 
GDPR

Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (679/2016).

Bază legală

Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin un temei juridic specificat în GDPR. Temeiurile juridice disponibile, care sunt aplicabile în contextul angajării, sunt rezumate astfel: consimțământul persoanei vizate, prelucrarea necesară pentru a încheia, în vederea îndeplinirii, un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, prelucrarea necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, prelucrarea necesară pentru interesele legitime urmărite de Controlor sau de un terț, cu excepția cazului în care aceste interese sunt anulate de interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecție a datelor cu caracter personal (Interese legitime).
 
Date personale

Orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (Persoană vizată); iar persoana fizică identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi numele, codul numeric personal, datele de localizare, un identificator online sau unul ori mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a acelei persoane fizice.
 


Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, fie prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Date personale din categoria celor speciale

Datele personale care dezvăluie originea rasială sau etică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice sau calitatea de membru de sindicat și prelucrarea datelor genetice, datelor biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
Vă rugăm să aveți în vedere că Amrest Coffee nu prelucrează date cu caracter personal din categoria datelor speciale.

Vă mulțumim că ați citit până la capăt!